Regulamin


Regulamin

I Postanowienia ogólne:

 1.     Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.
 2.     Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące(w tym dzieci właścicieli koni) powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka.
 3.     Na terenie ośrodka przestrzegany jest Kodeks Postępowania z Koniem Polskiego Związku Jeździeckiego(dział IV regulaminu)
 4.     Nie wolno wkraczać na padoki , maneże, kryte ujeżdżalnie bez zgody osób prowadzących stajnie.
 5.     Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktora i osób prowadzących stajnie.
 6.     Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych.
 7.     Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich powyżej 14 roku życia na terenie stajni bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekuna prawnego.
 8.     Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.
 9.     Na terenie stadniny nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
 10.     Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.
 11.     Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
 •   psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni;
 •   psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów;
 •   psy nie płoszyły koni.
 1.     Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.
 2.     Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.
 3.     Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.
 4.     Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 20.00.
 5.     Właściciele koni zobowiązani są do ubezpieczenia we własnym zakresie zarówno siebie jak i konia.
 6.     Nie wolno bez uprzedniego zgłoszenia właścicielom stajni przekazywać koni innym - obcym osobom.
 7.     Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami stajni.

 

II regulamin stajni i obsługi koni:
 

 1.     Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez osoby prowadzące stajnię.
 2.     Konie mogą być wiązane tylko do specjalnych haków, bądź słupów stalowych, nie wolno wiązać do krat. Nie wolno konia wiązać za wodze.
 3.     Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni.
 4.     Należy przestrzegać porządku i czystości.
 5.     Należy sprzątać po sobie i po koniu.
 6.     Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 7.     Nie wolno bić konia, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.
 8.     Konie należy regularnie szczepić, odrobaczać, dokonywać praktyk kowalskich.
 9.     Chore konie bezwzględnie muszą być leczone.
 10.     Paszporty koni muszą być w depozycie właścicieli stajni.
 11.     Po wyjściu z pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę, a w pomieszczeniach socjalnych zamykać okna.
 12.     Nie wolno deptać i niszczyć pastwisk i łąk.
 13.     Nie wolno pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na zalecenie lekarza)
 14.     Nie wolno uszkadzać i niszczyć paszy dla koni ( np. dziurawić bele z siano - kiszonką, zalewać paszę treściwą.)
 15.     Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.
 16.     Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarze w stajni.
 17.     Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 18.     Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
 19.     Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 20.     Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci oraz używanie innych źródeł ognia jest całkowicie zabronione.

 

III regulamin ujeżdżalni i zasady jazdy:
 

 1.     Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
 2.     Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
 3.     Osoby prowadzące stajnię zalecają pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
 4.     Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami(ruch prawostronny).
 5.     Wykonując dany element ujeżdżeniowy należy powiadomić odpowiednio wcześniej innych jeźdźców głosem, co jest dla nich informacją proszącą o pierwszeństwo.
 6.     Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.
 7.     Wchodząc i wychodząc z hali (przed otwarciem drzwi) należy uprzedzić przebywających na hali głośnym "UWAGA" i poczekać na odpowiedź.
 8.     Osoby jeżdżące na hali po zakończeniu treningu proszone są o posprzątanie odchodów po koniach.
 9.     Drzwi/bramę otwieramy szeroko - tak żeby koń nie zaczepił żadnym elementem sprzętu o skrzydło drzwi.
 10.     Należy zawsze zamykać za sobą drzwi/bramę.
 11.     Podczas jazdy konnej w zespole należy zachować odstęp co najmniej 3 metrów przy wyprzedzaniu oraz przy mijaniu.
 12.     Należy wygrabiać po sobie wyjeżdżone narożniki na hali i maneżu.
 13.     Należy lonżować konie w miejscu wyznaczonym(lonżownik).
 14.     Zakazuje się lonżowania koni na placach przeznaczonych do jazdy(chyba, że za zgodą osoby prowadzącej stajnie).